अगलावाला जरा मीठा बनाना..

साधा माणुस...
hM…. baáyaaca idvasaaMnaI ilahItaoya… 90 T@ko paosT ]DvaUna Taklyaaba_la maaJaa blaa^ga h^k krNaaáyaacao AaBaar maanatao.. ³kXaalaa ]gaaca %yaalaa kayama Dao@yaat zovaa… maaf k$na Taktao¸ Dao@yaatUna inaGaUna trI jaa[-la kahI idvasaanaMtr´ …
ek Cana gaaosT AazvalaI… sahjaca vaaTlao kI Aaplyaa AayauYyaat sauwa “CTRL+Z” ikMvaa “Undo ” Asao baTna Asato tr…Æ  
%yaamauLo iktItrI p`XnaaMcaI ]
kolaolyaa cauka TaLta Aalyaa Asa%yaa…²²²
GaDuna gaolaolyaa GaTnaa punha GaDt naahIt ho maanya prMtu… Jaalaolyaa caukaMcaI sajaa¸ ivadINa- manaalaa JaalaolaI iXaxaa¸ hI AapNa kayama Aazvat Asatao AaiNa du:KI haotca rahtao… yaalaa ]paya kaya..Æ
tr tI gaaoYT haotI saaQaI¸ isaMpla “paNaIpurI” caI…
rs%yaacyaa kDolaa¸ saavalaIcaI maao@yaacaI p`oxaNaIya jaagaa pkDuna¸ ek kTaorI hatat Gao}na…%yaat ek gacca BarlaolaI paNaIpurI…tI ]calauna taoMDat BarayacaI…itcaM to Tcakna fuTUna taoMDBar psarNaM… maga taoMDat yaoNaara¸ hvaahvaasaa vaaTNaara PaUr¸ DaoLyaatUna¸ naakatUna¸ kanaatUna nakLt jaaNavaNaara QaUr¸ trI hassa­¹hussa krt gaaDIvaalyaacyaa hatatIla dusaáyaa paNaIpurIkDo laavalaolaI havarTasaarKI AaXaaLBaUt najar… maQaoca jaast itKTamauLo laagalaolaa Acaanak zsaka… ³ha Kra Katanaa laagalaolaa zsaka Asatao ik kuNaacyaatrI jaIvaGaoNyaa AazvaNaInao Aalaolaa zsaka Asatao kaya maahIt´
... pNa DaoLyaatUna paNaI na@kIca yaoto…
AaiNa maga AapNa sva:t %yaalaa saaMgatao¸ “Bayyaa… Agalaavaalaa jara maIza banaanaa…”
AayauYya doKIla Asaoca Asato naa…Æ
raoja QaDpDt¸ QaavatpLt¸ Gaama pusat pkDlaolaI 8:47 caI ikMvaa 9:12 caI laaokla¸ laTkt ksaobasao paya Tokayalaa imaLalaolaI basa ikMvaa svat:caIca 2 vhIlar¸ 4 vhIlar pkDayacaI AaiNa Qaavaayacao¸ laoT maak- TaLayalaa¸ Qa@ko Kat rhayacao¸ AaiNa Aajaubaajaucyaa kk-Yya kaolaahlaatUna svat:caI vhca-uAla sauTka krNyaasaazI kanaat kaoMbalaolao hoDfaona saarKo krt eokt rhayacao “ek Akolaa [sa Xahr mao…M”  ikMvaa kuzlaotrI AadLAapT krIt vaajat rhaNaaro caalaU gaaNao…
ik maga 93.5 ef.ema badlauna laavaayacao AaplaI lahanapNaIcaI ip`yasaKI Aalhaddayak ‘ivaivaQa BaartI’…
AaiNa maga punha idvasaBar svat:laa saMQyaakaL pya-Mt Aa^f krt¸ Aa^ifsacao ina%ya kma- krt rhayacao… GaDyaaLakDo baarIk najar zovaUna…
AaiNa ra~I Jaaoptanaa dovaalaa ivanavaNaI krayacaI¸ “dovaa¸ kla ka idna jara maIza banaanaa…”...
.....